Βρείτε Μας

Εφοδιάζουμε τους πελάτες μας το ίδιο αποτελεσματικά και με αξιοπιστία σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας και αν βρίσκονται, μεταφέροντας τα προϊόντα μας με αυτοκίνητα της εταιρείας, αλλά και με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, μελλοντικός στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκές και Βαλκανικές χώρες, όπως επίσης, και στην Αμερική.

Διασφάλιση ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας μας είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα ασφαλή, που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει.

Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την Εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της και στην ικανοποίηση των πελατών της.  Έχει, επίσης, ενσωματώσει στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , τη Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Προσδιορισμού Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τα προϊόντα της, από την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του προϊόντος έως και την διάθεση στον τελικό καταναλωτή.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και κατά συνέπεια την ασφάλεια των καταναλωτών:

  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, ενημερώνεται και συντάσσεται έγκαιρα σε οποιεσδήποτε αλλαγές
  • Ελέγχει όλες των προδιαγεγραμμένες  πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας  (όπως ορίζεται από το Σύστημα HACCP και το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005)
  • Ελέγχει την ημερήσια παραγωγή όλων των προϊόντων (όπως ορίζεται από το Σύστημα HACCP και το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005)